Algemene voorwaarden voor dienstverlening (1-11-2014)

Hoogenboom begeleiding en coaching biedt advies, begeleiding en coaching aan ouders met een kind met een Autistische stoornis en of AD(H)D en volwassenen.

Artikel 01. Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
• Hoogenboom: de leverancier van de dienstverlening.
• De klant: de wederpartij van Hoogenboom.
• Overeenkomst: een door ouders getekend aanmeldformulier of een overeenkomst van opdracht bij betaling vanuit een PGB.

Artikel 02. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Hoogenboom en de klant, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 03. Uitgebrachte offertes
Hoogenboom is aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd. Indien de aanvaarding, ook op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Hoogenboom niet gebonden aan de uitgebrachte offerte. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hoogenboom niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de offerte. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 04. Totstandkoming van overeenkomsten
In de overeenkomst wordt in overleg tussen klant en Hoogenboom de duur van de overeenkomst en het tarief vastgelegd.
De overeenkomst wordt door de klant getekend opgestuurd naar Hoogenboom begeleiding & coaching.

Artikel 05. Dienstverlening
Hoogenboom zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; e.e.a. op grond van de door de klant beschikbaar gestelde gegevens.
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hoogenboom worden verstrekt.
Hoogenboom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hoogenboom is uitgegaan van door de klant onjuiste en / of onvolledige verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor Hoogenboom redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 06. Betaling:
Betaling van de afgenomen dienst dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum.

Artikel 07. Afmelden:
Afmelden van afspraken dient uiterlijk 48 uur van tevoren te gebeuren. Afspraken die tussen 48 uur en 24 uur van te voren worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. Gesprekken die binnen 24 of niet worden afgemeld worden volledig in rekening gebracht.

Artikel 08. Incasso bij wanbetaling
Alle kosten, samenhangend met het incasseren van niet betaalde facturen komen voor rekening van de klant.

Artikel 09. Aansprakelijkheid
1. Indien Hoogenboom aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Hoogenboom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. Wanneer er schade als gevolg van onvoldoende informatie is, kan dit nooit op Hoogenboom verhaald worden.
4. Hoogenboom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, tenzij dit vanuit wettelijk aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 10. Geheimhouding en privacy
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hoogenboom gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Hoogenboom zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hoogenboom niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Hoogenboom hanteert een privacyreglement.

Artikel 11. Dossiers
1. De klant heeft te allen tijde recht om zijn of haar dossier te raadplegen.
2. Het dossier wordt, drie jaar na beëindiging van de gesprekken vernietigd, tenzij klant zelf aangeeft er over te willen beschikken.
3. Dossiers zijn eigendom van Hoogenboom en mogen alleen na wederzijds goedvinden aan derden beschikbaar worden gesteld.

Artikel 12. Intellectueel eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Hoogenboom zich de rechten en bevoegdheden voor die Hoogenboom toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Hoogenboom verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,en overeenkomsten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Hoogenboom worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Hoogenboom behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Alle door Hoogenboom gedeelde of verkochte content mag niet aan derde verstrekt worden.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen de klant en Hoogenboom is Nederlands recht van toepassing. Gedeponeerd d.d 2 maart 2015 bij www.voorwaarden.net.

KvK 08190845 | Zwolle • IBAN NL23 ABNA 0540286109
Postadres: Marskramerstraat 31 8043 CA Zwolle
Mobielnummer. 06 1970 3438
Mailadres: nicole@nhbc.nl
www.nhbc.nl

Download in PDF